Giới thiệu dự án
2017-12-30

Giới thiệu dự án

1. Thông tin chung về dự án thủy điện Hạ Sê San 2:

Theo nội dung các văn kiện pháp lý đầu tư (Hợp đồng PPA, IA, LA) và văn bản chính thức từ Công ty TNHH Thủy điện Hạ Sê San 2, các thông tin chính của Dự án như sau:

– Tên dự án: Thủy điện Hạ Sê San 2

– Công suất: 400MW (8 tổ máy x 50MW)

– Địa điểm: tỉnh Stung Treng, Vương quốc Campuchia

– Chủ đầu tư: Công ty TNHH thủy điện Hạ Sê San 2

– Tổng mức đầu tư: 978 triệu USD

– Điện lượng trung bình năm: 1912 triệu kWh

– Giá bán điện: 6,95 cent/kWh

– Thời gian vận hành BOT dự án: 40 năm

– Các chỉ số tài chính dự án: Tỷ số vốn vay/vốn chủ sổ hửu: 70/30; lãi suất vay 6,6%, thời gian hoàn vốn 15 năm.

2. Thông tin về Công ty TNHH thủy điện Hạ Sê San 2:

Công ty TNHH Thủy điện Hạ Sê San 2 được thành lập tại Vương quốc Campuchia vào ngày 16 tháng 12 năm 2011 theo Giấy đăng ký số 2955E/2011 và là một công ty TNHH có địa chỉ đăng ký tại số 246, Monivong Boulevard, Sangkat Boeung Raing, Khan Daun, Phnom Penh.

Hoạt động kinh doanh của Công ty Dự án chỉ bao gồm thực hiện đầu tư dự án thủy điện Hạ Sê San 2 (400MW) tại tỉnh Stung Treng, Vương quốc Campuchia và đường dây truyền tải 220kV từ dự án thủy điện Hạ Sê San 2 đến trạm biến áp 500kV Stung Treng tại Campuchia theo hình thức Xây dựng – Vận hành – Chuyển giao (“BOT”).

Các Cổ đông (HIEC, RGP, EVNI) đã đồng ý các điều khoản về sở hữu, quản lý và điều hành hoạt động của Công ty theo pháp luật Campuchia và trên cơ sở các điều khoản và điều kiện quy định trong Hợp đồng Cổ đông và Điều lệ Công ty.

Vốn điều lệ Công ty Dự án: 1.000.000 USD (Một triệu Dollar Mỹ), trong đó:

Tên Cổ đông

Mệnh giá (USD) Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Cổ phần
Công ty TNHH Năng lượng quốc tế Hydrolancang (“HIEC”) 1.000 510 Năm mươi mốt phần trăm (51%)
Công ty TNHH Năng lượng Royal Group (“RGP”) 390 Ba mươi chin phần trăm (39%)
Công ty Cổ phần EVN Quốc tế (“EVNI”) 100 Mười phần trăm (10%)

 

Theo Hợp đồng Cổ đông (ngày 22/01/2014): Các bên thừa nhận rằng EVNI đã góp đủ 10% vốn chủ sở hữu của Dự án, EVNI sẽ không phải góp thêm bất cứ lần gọi vốn chủ sở hữu thêm nào trong tương lai, HIEC & RGP sẽ phải chia sẽ trách nhiệm này và sau khi HIEC & RGP đã thanh toán cho số cổ phần phát hành tăng thêm, EVNI sẽ nhận 10% số cổ phần phát hành tăng thêm đã thanh toán. Như vậy, với cam kết trên trong bất kỳ sự huy động vốn nào trong tương lai của HIEC & RGP, EVNI sẽ luôn giữ tỷ lệ 10%.

*Cơ cấu của công ty như sau:

Danh sách Hội đồng quản trị Công ty Dự án

STT Họ Và Tên Quốc tịch Chức danh Ghi chú
1 Mr. Huang Guangming Trung Quốc CT. HĐQT Cổ đông HIEC
2 Mr. LI Yunhan Trung Quốc UV. HĐQT Cổ đông HIEC
3 Mr. SHEN Jie Trung Quốc UV. HĐQT Cổ đông HIEC
4 Mr. Li Fei Trung Quốc UV. HĐQT Cổ đông HIEC
5 Neak Oknha KITH Meng Campuchia PCT. HĐQT Cổ đông RGP
6 Mr. PIANKA Thomas Joseph Hoa Kỳ UV. HĐQT Cổ đông RGP
7 Mr. Trương Quang Minh Việt Nam UV. HĐQT

Cổ đông EVNI