NGÀY HỘI GIA ĐÌNH EVN INTERNATIONAL
Ngày hội gia đình là hoạt động thường niên do Chuyên môn phối hợp Công đoàn Công ty cổ phần EVN Quốc tế tổ chức nhằm nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho...