Ngày đăng ký cuối cùng quyền bỏ phiếu và tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên EVNI năm 2018
2018-03-06

Ngày đăng ký cuối cùng quyền bỏ phiếu và tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên EVNI năm 2018

Công ty cổ phần EVN Quốc tế thông báo ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán với các nội dung như sau:

Tên chứng khoán:        Cổ phiếu Công ty cổ phần EVN Quốc tế

Mã chứng khoán:         EIC

Loại chứng khoán:       Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch:      10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch:               UPCoM

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 26/3/2017.