CBTT Nghị quyết HĐQT về thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020
2020-03-10

CBTT Nghị quyết HĐQT về thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020

NQ HDQT ngay chot DS CD_signed