Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ 2020
2020-04-09

Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ 2020

Căn cứ Nghị quyết 3/NQ-HĐQT ngày 08/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần EVN Quốc tế (EVNI), Ban Điều hành EVNI thông báo đến tất cả các cổ đông về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của EVNI chậm nhất đến ngày 30/6/2020.

Thời gian chính thức họp ĐHĐCĐ sẽ được Ban Điều hành EVNI gửi thông báo chính thức kèm đầy đủ tài liệu phục vụ họp đến cổ đông theo đúng quy định.

Tài liệu đính kèm: 3b. NQ HDQT thoi gian to chuc DHDCD