Kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên EVNI năm 2018
2018-06-16

Kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên EVNI năm 2018

        Ngày 15/6/2018, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần EVN Quốc tế (EVNI) đã được diễn ra đúng theo kế hoạch tại Thông báo mời họp của EVNI.

        Đến tham dự Đại hội có 32 cổ đông, trong đó có 15 pháp nhân và 17 cổ đông thể nhân đại diện cho 31.576.946 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 86,09 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 26/3/2018 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam: 1845 cổ đông, gồm 18 cổ đông pháp nhân và 1827 cổ đông thể nhân đại diện cho 36.677.145 cổ phần có quyền biểu quyết).

        Tại Đại hội, lần lượt từng nội dung theo chương trình đã được báo cáo trước Đại hội.

        Phần thảo luận, chất vấn của các Cổ đông đã được Chủ tọa Đại hội – Ông Trương Quang Minh, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc EVNI trực tiếp giải đáp và cung cấp bổ sung các thông tin liên quan đến SXKD hiện nay của EVNI, tiến độ thi công và kế hoạch SXKD năm 2018 dự án thủy điện Hạ Sê San 2 (Công ty TNHH thủy điện Hạ Sê San 2 – Công ty liên kết).

         Kết thúc Đại hội toàn bộ nội dung đã được biểu quyết thông qua, Đại hội đã bầu HĐQT và BKS  nhiệm kỳ 2018 – 2023. HĐQT& BKS ra mắt và tiếp nhận nhiệm vụ từ Đại hội đồng cổ đông năm 2018, chỉ đạo Ban điều hành Công ty phấn đầu đạt kết quả tốt nhất trong năm 2018.

Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông EVNI 2018 đính kèm.