Thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng (Ông Hoàng Xuân Quí – Thành viên HĐQT, Phó TGĐ kiêm KTT)
2018-01-18

Thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng (Ông Hoàng Xuân Quí – Thành viên HĐQT, Phó TGĐ kiêm KTT)

CBTT_TB giao dich CP_UV_HDQT Hoang Xuan Qui