Thông báo ứng cử, đề cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028
2023-04-19

Thông báo ứng cử, đề cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028

TB đề cử, ứng cử HDQT, BKS 2023 – 2028 – Gửi CĐ

Mẫu số 1- Đơn ứng cử

Mẫu số 2- Đơn đề cử – dành cho nhóm CĐ

Mẫu số 3- Đơn đề cử – dành cho tổ chức

Mẫu số 4 – Mau so yeu ly lich ung vien