Công trình Trạm biến áp 220kV
2020-03-05

Công trình Trạm biến áp 220kV

STT DỰ ÁN HÌNH ẢNH
01

TBA 220kV Đăk Nông (Nhân Cơ, Đăk R’Lấp, Đăk Nông)

+ TBA 220kV kiểu ngoài trời với quy mô 02 MBA 220/110/22kV – 125MVA; HTPP 220kV với 08 ngăn lộ bố trí theo sơ đồ hệ thống hai thanh cái có thanh cái đường vòng; HTPP 110kV với 14 ngăn lộ bố trí theo sơ đồ hệ thống hai thanh cái có thanh cái đường vòng; HTPP 22kV và điện tự dùng; Các tủ điều khiển – bảo vệ, hệ thống điều khiển máy tính và hệ thống tự dùng đặt trong nhà điều khiển; HT PCCC, …

+ Đoạn đường dây mạch kép 220kV dài 1,1 km.

Chủ đầu tư: Tổng Công ty truyền tải điện Quốc gia – Ban QLDA các công trình điện Miền Trung

Đã hoàn thành       /2018

02

TBA 220kV Phù Mỹ (Bình Định)

+ TBA 220kV kiểu ngoài trời với quy mô 02 MBA 220/110/22kV – 125MVA; HTPP 220kV với 08 ngăn lộ bố trí theo sơ đồ hệ thống hai thanh cái có thanh cái đường vòng; HTPP 110kV với 15 ngăn lộ bố trí theo sơ đồ hệ thống hai thanh cái có thanh cái đường vòng; HTPP 22kV và tự dùng; Các tủ điều khiển – bảo vệ, hệ thống điều khiển máy tính và hệ thống tự dùng đặt trong nhà điều khiển; HT PCCC, …

+ Đoạn đường dây mạch kép 220kV, dây dẫn phân pha 2xACSR 330/43, và 3xACSR 400/51 đấu nối từ TBA 220kV Phù Mỹ đến ĐD 220kV Quảng Ngãi – Quy Nhơn (Phước An), dài 1,75km.

Chủ đầu tư: Tổng Công ty truyền tải điện Quốc gia – Ban QLDA các công trình điện Miền Trung

Đã hoàn thành       /2018

03

Lắp MBA thứ 2 TBA 220kV Thạnh Mỹ (Quảng Nam)

+ Lắp đặt MBA 220kV thứ hai;

+ Lắp đặt thiết bị ngăn lộ tổng 220kV, 110kV.

+ Thực hiện kết nối hệ thống điều khiển tích hợp máy tính, bảo vệ hiện hữu của trạm với MBA 220kV lắp đặt mới.

Chủ đầu tư: Tổng Công ty truyền tải điện Quốc gia – Ban QLDA các công trình điện Miền Trung

Đã hoàn thành       /2018

04

Nâng công suất TBA 220kV Hòa Khánh  (TP Đà Nẵng)

+ Thay MBA AT4 220/110/11kV – 125 MVA hiện hữu bằng MBA 220/110/22kV – 250 MVA và lắp đặt thiết bị ngăn 110kV, 22kV;

+ Thực hiện kết nối hệ thống điều khiển tích hợp máy tính, bảo vệ hiện hữu của trạm với MBA AT4 – 250MVA thay mới;

+ Cải tạo hệ thống phân phối tự dùng AC, SCADA, móng MBA, HT PCCC, …

Chủ đầu tư: Tổng Công ty truyền tải điện Quốc gia – Công ty truyền tải điện 2

Đã hoàn thành       /2018

05

Nâng công suất MBA 25MVA tại các TBA 220kV Quận 3, TBA 220kV Hòa Khánh (TP Đà Nẵng)

+ Thay MBA AT1 – 25MVA/TBA 220kV Quận 3 bằng MBA 63 MVA;

+ Thay MBA AT2 – 25MVA/TBA 220kV Hòa Khánh bằng MBA 63 MVA

+ Thực hiện kết nối hệ thống điều khiển tích hợp máy tính, bảo vệ hiện hữu của trạm với MBA AT1/TBA 220kV Quận 3 và AT2/TBA 220kV Hòa Khánh thay mới;

+ Cải tạo hệ thống phân phối tự dùng AC, SCADA, móng MBA, HT PCCC, …

Chủ đầu tư: Tổng Công ty truyền tải điện Quốc gia – Công ty truyền tải điện 2

Đã hoàn thành       /2018