Phát điện
2018-06-30

Phát điện

– Tổ máy 1: Đã hoàn thành và phát điện chính thức vào ngày 09/12/2017;

– Tổ máy 2: Đã hoàn thành và phát điện hòa lưới vào ngày 30/12/2017;

– Tổ máy 3: Đã hoàn thành và phát điện hòa lưới vào ngày 05/4/2018;

– Tổ máy 4: Đã hoàn thành và phát điện hòa lưới vào ngày 10/5/2018;

– Tổ máy 5: Đã hoàn thành và phát điện hòa lưới vào ngày 18/6/2018;

*Tổng sản lượng điện của nhà máy phát lên luới truyền tải Campuchia:

+ Tính đến ngày 31/12/2017: 37.578.440 kWh.

+ Tính đến ngày 30/6/2018: 434.532.000 kWh.