Thông tin sản xuất – NM Thủy điện Hạ Sê San 2
2018-09-13

Thông tin sản xuất – NM Thủy điện Hạ Sê San 2

– Tổ máy 1: Đã hoàn thành và phát điện hòa lưới vào ngày 09/12/2017;

– Tổ máy 2: Đã hoàn thành và phát điện hòa lưới vào ngày 30/12/2017;

– Tổ máy 3: Đã hoàn thành và phát điện hòa lưới vào ngày 05/04/2018;

– Tổ máy 4: Đã hoàn thành và phát điện hòa lưới vào ngày 10/05/2018;

– Tổ máy 5: Đã hoàn thành và phát điện hòa lưới vào ngày 18/06/2018;

– Tổ máy 6: Đã hoàn thành và phát điện hòa lưới vào ngày 19/07/2018;

– Tổ máy 7: Đã hoàn thành và phát điện hòa lưới vào ngày 13/09/2018;

*Tổng sản lượng điện của nhà máy phát lên luới truyền tải Campuchia:

+ Tính đến ngày 31/12/2017:    38.766.000 kWh.

+ Tính đến ngày 31/08/2018: 611.914.800 kWh.