Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ
2019-03-18

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

KQ giao dich co phieu a Minh

Công ty cổ phần EVN Quốc tế kính gửi quí cổ đông thông báo kết quả giao dịch của cổ đông nội bộ:

  1. Tên cá nhân:    Trương Quang Minh
  2. Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
  3. Mã chứng khoán giao dịch: EIC
  4. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.000 cổ phiếu (tỷ lệ 0.0%)
  5. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 120.000 cổ phiếu
  6. Số lượng cổ phiếu đã giao dịch (mua): 109.377 cổ phiếu
  7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 110.377 cổ phiếu (tỷ lệ 0.329%)
  8. Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu
  9. Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
  10. Ngày kết thúc giao dịch: 15/03/2019