Báo cáo tài chính quý 2/2020
2020-07-20

Báo cáo tài chính quý 2/2020

BC tai chinh Nien do Qui II 2020_signed