Báo cáo tài chính quý 3/2023
2023-10-20

Báo cáo tài chính quý 3/2023

BC NIen do Qui III_signed

CV giai trinh HNX-thay doi hon 10% BCTC quy 3 nam 2023_signed