Báo cáo tài chính 2018 đã kiểm toán
2019-03-07

Báo cáo tài chính 2018 đã kiểm toán

BCTC 2018 da kiem toan_signed

44 Giai trinh kiem toan ngoai tru 2018_signed

45 Giai trinh loi nhuan sau thue TNDN 2018_signed