Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc EVNI
2021-11-30

Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc EVNI

QĐ bổ nhiệm PTGĐ Le Thanh Khoa T12 2021_signed

Cung cap ttin Le Thanh Khoa_signed