Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên EVNI năm 2018
2018-05-23

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên EVNI năm 2018

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ EVNI 2018

Chương trình ĐHĐCĐ EVNI 2018

1. BC HDQT tinh hinh hoat dong 2017- NV 2018

2. BC tai chinh 31 12 2017 -da kiem toan

3. BC cua BKS

4. TTr Ke hoach 2018

5. Trinh thu lao HDQT BKS

6. TTr sua doi dieu le Cong ty

7. TTr Quy che Quan tri Noi bo

Quy che to chuc va the le bieu quyet DHDCH

Quy che bau cu tai DHDCD

Du thao Bien ban DHDCD 2018

Du thao NQ ĐHĐCĐ 2018

Mẫu ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ