Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên EVNI năm 2018.
2018-04-12

Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên EVNI năm 2018.

Căn cứ Nghị quyết 03/NQ-EVNI-HĐQT ngày 07/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần EVN Quốc tế (EVNI), Ban Điều hành EVNI thông báo đến tất cả các cổ đông về việc gia hạn việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của EVNI sẽ được tổ chức chậm nhất đến ngày 30/6/2018.

Thời gian chính thức họp ĐHĐCĐ sẽ được Ban Điều hành EVNI gửi thông báo chính thức kèm đầy đủ tài liệu phục vụ họp đến cổ đông theo đúng quy định.

(Nghị quyết đính kèm: NQ 03 2018 thong qua thoi gian dai hoi co dong(367KB)