CBTT Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản
2019-11-12

CBTT Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

NQ 2 NQ 3 4. BB kiem phieu kiểm phiếu láy ý kiên bằng văn bản