Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
2019-10-22

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

TT – Phieu lay y kien

3. Du thao NQ DHDCD lan 2-2019