Thông báo_Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ 2018 – 2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên EVNI năm 2018
2018-04-17

Thông báo_Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ 2018 – 2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên EVNI năm 2018

 

Kính gửi: Quí cổ đông Công ty cổ phần EVN Quốc tế

Căn cứ đông Công ty cổ phần EVN Quốc tế3 đưcứ đông Công ty cCộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần EVN Quốc tế (EVNI).

Các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2013 – 2018 của Công ty Cổ phần EVN Quốc tế sẽ kết thúc nhiệm kỳ hoạt động của mình sau khi bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Để chuẩn bị công tác nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023, Công ty kính thông báo tới Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ 2018 – 2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau

I. Tiêu chuẩn, điều kiện đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị:

1. Tiêu chuẩn, điều kiện đề cử, ứợc đề cử vào Hội đồng quản trị (Theo Khoản 1 Điều 151 Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều 12 Nghị định 71):

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật doanh nghiệp;

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.

c) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác, nhưng không quá 5 công ty khác.

2. Điều kiện đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị (Theo Khoản 3, 4 Điều lệ Công ty quy định):

Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Trong trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Công ty quyết định. Cơ chế đề cử hay cách thức HĐQT đương nhiệm đề cử ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

II. Tiêu chuẩn, điều kiện đề cử, ứng cử vào Ban Kiểm soát

1. Tiêu chuẩn của các ứng viên được đề cử vào Ban kiểm soát (Theo Điều 164 Luật Doanh nghiệp 2014):

* Kiểm soát viên phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

  1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý Doang nghiệp;
  2. Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
  3. Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
  4. Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

2. Điều kiện đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát (Theo Khoản 1 Điều 36 Điều lệ Công ty quy định):

Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

III. Hồ sơ đề cử, ứng cử

Hồ sơ đề cử, ứng cử vào HĐQT và BKS bao gồm:

  1. Đơn xin đề cử hoặc ứng cử tham gia HĐQT hoặc BKS (theo mẫu);
  2. Sơ yếu lý lịch ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
  3. CMND, Hộ chiếu nếu là Việt Kiều, người nước ngoài và các văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

Quý vị cổ đông có thể download các mẫu tài liệu trên website của Công ty tại http://evni.vn (mục Quan hệ cổ đông/Tài liQuan hệ cổĐ)

IV. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên các Đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Hội đồng quản trị công ty sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023.

V. Thời hạn và địa chỉ gửi Hồ sơ đề cử, ứng cử

Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi về Văn phòng công ty trước 16h30 ngày 20/05/2018 (tính theo dấu bưu điện) theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ

Địa chỉ: Lô 91 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 36255566      Fax: (0236) 3633991.

Email: admin@evni.vn và/hoặc maihuong.evni@gmail.com

Trân trọng thông báo!

*Hồ sơ ứng củ, đề củ tham gia HĐQT và BKS của EVNI nhiệm kỳ 2018-2023 tải xuống tại đây: