Điều chỉnh Ngày đăng ký cuối cùng để chốt DSCĐ nhận tạm ứng cổ tức năm 2021
2021-12-28

Điều chỉnh Ngày đăng ký cuối cùng để chốt DSCĐ nhận tạm ứng cổ tức năm 2021

Thông báo dieu chinh ngay DKCC tam ung co tuc 2021

QĐ HĐQT dieu chinh Ngay DKCC