Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2019
2019-04-18

Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2019

Căn cứ Nghị quyết 08/NQ-EVNI-HĐQT ngày 18/4/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần EVN Quốc tế (EVNI), Ban Điều hành EVNI thông báo đến tất cả các cổ đông về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của EVNI chậm nhất đến ngày 30/6/2019.

Thời gian chính thức họp ĐHĐCĐ sẽ được Ban Điều hành EVNI gửi thông báo chính thức kèm đầy đủ tài liệu phục vụ họp đến cổ đông theo đúng quy định.

Tài liệu đính kèm: 08 NQ chot thoi gian DHDCD 2019_signed