Tài liệu ĐHĐCĐ 2019
2019-06-04

Tài liệu ĐHĐCĐ 2019

Thu moi hop DHDCD 2019

Chuong trinh dai hoi dong co dong 2019

Mau dang ky du hop

Mẫu ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ

1. BC HĐQT – BANTGĐ nam 2019-27022019

3. TTr phe duyet KH nam 2019-đã gộp

4. TTr PA phan phoi LN 2018

5. TTr thanh toan no tu van 2019

6.TTr Quyet toan Thu lao HĐQT-BKS năm 2018

7.TTr Thu lao HĐQT-BKS năm 2019

8. TTr CT.HĐQT kiem TGD

Du thao BB DHDCD 2019-đã chuyển đổi

Du thao NQ DHDCD 2019

Quy che to chuc va the le bieu quyet DHDCD 2019

2. BC cua BKS 2019