Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2022 (bổ sung)
2022-06-07

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2022 (bổ sung)

Phieu bieu quyet

QC to chuc va The le bieu quyet DHDCD EVNI 2022