Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
2018-05-23

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

 

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần EVN Quốc tế

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần EVN Quốc tế (EVNI) trân trọng kính mời Quý cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (ĐHĐCĐ) của Công ty với các nội dung như sau:

  1. Thời gian: 08h00 ngày 15/06/2018 (thứ 6).
  2. Địa điểm: Tầng 11, Hội trường khách sạn Minh Toàn, 162 đường 2 tháng 9, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng (ĐT liên hệ của khách sạn: 03631.788; 0236.3631 888).
  3. Điều kiện dự họp: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty (hoặc người được cổ đông ủy quyền hợp pháp) theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 26/03/2018 được lập bởi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
  4. Thủ tục tham dự đại hội:

– Khi tham dự, Quý cổ đông vui lòng mang theo Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu, Giấy giới thiệu (nếu là người đại diện của tổ chức), giấy ủy quyền bản chính (có đóng dấu của Công ty nếu là tổ chức) để làm thủ tục đăng ký Đại hội.

– Nếu không thể tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự hoặc ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị theo mẫu “Giấy ủy quyền” của Công ty, hoặc có thể gửi phiếu biểu quyết từ xa theo mẫu đính kèm.

  1. Các tài liệu ĐHĐCĐ:

– Các tài liệu ĐHĐCĐ bao gồm: Chương trình ĐHĐCĐ; Mẫu Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐC; các Báo cáo; Tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ; Phiếu biểu quyết; Dự thảo Biên bản, Nghị quyết và các tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ, được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ http://evni.vn/quan-he-co-dong/tai-lieu-dai-hdcd/dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2018.html

– Vì số lượng tài liệu nhiều và nhằm tiết kiệm chi phí cho Công ty. Kính đề nghị Quý cổ đông truy cập địa chỉ trên để tải, đọc các tài liệu.

  1. Đăng ký tham dự ĐHĐCĐ:

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước ngày 10/06/2018 (gặp Ms Nguyễn Thị Thuận – Số ĐT: 0236. 625 56 56).

Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

Mọi chi phí đi lại và ăn ở sẽ do Quý cổ đông tự chi trả.

Trân trọng./.

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

               (đã ký)            

            Trương Quang Minh

Tài liệu đính kèm:

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ EVNI 2018

Chương trình ĐHĐCĐ EVNI 2018

– Mẫu ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ

– Mẫu biểu quyết từ xa