Thông báo mời họp và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2020
2020-06-03

Thông báo mời họp và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2020

1. BC HĐQT và TGĐ 2019 – KH 2020

2. BC TC kiem toan 2019_signed

3. TTr PA phan phoi LN 2019(final)

4. TTr KH 2020

5. TTr Thu lao HĐQT-BKS năm 2019-2020 (final)

CHuong trinh DHDCD 2020

Du thao NQ DHDCD 2020-đã chuyển đổi

Mau dang ky du hop

Mẫu ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ

THƯ MỜI DHCD2020 gui Co dong.signed

Thuyet minh KH 2020

Quy che to chuc va the le bieu quyet tai DHDCD 2020

6. BC cua Ban kiem soat