Tích nước thủy điện Hạ Sê San 2 (Stung Treng, Camphuchia)

2018-01-18