Danh sách đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023 tính đến ngày 12/6/2018
2018-06-02

Danh sách đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023 tính đến ngày 12/6/2018

 

TT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh
Địa chỉ thường trú Trình độ Chuyên môn Kinh nghiệm công tác Chức danh đang đảm nhiệm tại EVNI Nơi công tác hiện nay Tên cổ đông đề cử, ứng cử
I. Hội đồng quản trị:
1 Ông Trương Quang Minh 04/01/1971 Đà Nẵng Kỹ sư Thủy lợi – Thủy điện 25 năm Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty cổ phần EVN Quốc tế Tổng công ty Phát điện 1
2 Ông Lê Vũ Ninh 29/05/1979 Đà Nẵng Kỹ sư Thủy lợi – Thủy điện 16 năm UV. HĐQT
Phó TGĐ
Công ty cổ phần EVN Quốc tế Tổng công ty Phát điện 1
3 Ông Nguyễn Quang Huy 13/01/1973 Hải Dương Cử nhân kế toán doanh nghiệp 25 năm UV. HĐQT
(kiêm nhiệm)
Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại Công ty cổ phần Nhiệt điện
Phả Lại
4 Bà Nguyễn Thị Hương 03/08/1973  Hà Nội Cử nhân kinh tế thương mại 25 năm UV. HĐQT
(kiêm nhiệm)
Ngân hàng TMCP An Bình Ngân hàng TMCP An Bình
5 Ông Lê Duy Thanh 25/07/1986 Hồ Chí Minh Cử nhân QTKD 06 năm Không Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
6 Ông Nguyễn Quốc Hải 18/10/1959 Đà Nẵng Kỹ sư Xây dựng Cầu hầm 35 năm Không Tổng công ty cổ phần XNK và Xây dựng Việt Nam Tổng công ty cổ phần XNK và Xây dựng Việt Nam
II. Ban kiểm soát:              
1 Bà Đinh Hải Ninh 19/01/1971 Hà Nội Cử nhân kinh tế 25 năm Trưởng ban
BKS
Tổng công ty Phát điện 1 Tổng công ty Phát điện 1
2 Bà Vũ Hương Trà 30/04/1983 Hà Nội Cử nhân Tài Chính Ngân hàng 14 năm Thành viên
BKS
Ngân hàng TMCP An Bình Ngân hàng TMCP An Bình
3 Bà Nguyễn Thị Huyền 19/08/1983 Hải Dương Cử nhân kế toán tổng hợp 12 năm Không Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại