Bổ nhiệm Tổng Giám đốc EVNI
2020-10-30

Bổ nhiệm Tổng Giám đốc EVNI

QĐ bổ nhiệm TGĐ Le Vu Ninh_signed