EVNI công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán năm 2018
2018-07-03

EVNI công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán năm 2018

CBTT ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán 2018