Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ
2019-02-18

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Công ty cổ phần EVN Quốc tế kính gửi quí cổ đông thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ:

  1. Tên cái nhân:    Trương Quang Minh
  2. Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
  3. Mã chứng khoán giao dịch: EIC
  4. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.000 cổ phiếu (tỷ lệ 0.0%)
  5. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 120.000 cổ phiếu
  6. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 121.000 cổ phiếu (tỷ lệ 0.329%)
  7. Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu
  8. Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
  9. Thời gian thực hiện gioa dịch: Từ ngày 20/02/2019 đến ngày 19/03/2019