Thông báo mời họp và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2021
2021-05-31

Thông báo mời họp và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2021

0. THƯ MỜI DHCD2021

chuong trinh DHDCD 2021

Phieu dang ky-Giay UQ DHDCD 2021

1. BC HĐQT nam 2020 – KH 2021

2. BC HĐSXKD 2020 – KH 2021

3. BCTC cho nam 2020

4. TTr Thu lao HĐQT-BKS nam 2020-2021

5. TTr PA phan phoi LN nam 2020

6. TTr phe duyet KH nam 2021-

6.1 Thuyet minh KH 2021

7. BC BKS-

8. To trinh lua chon ktoan-

9. TTr Sua doi, bo sung Dieu le Cong ty

9.1. Du thao Dieu le 2021

10. TTr quy che quan tri noi bo

10.1 Du thao Quy che Quan tri Cong ty 2021

11. TTr QC hoat dong HDQT

11.1 Du thao QC hoat dong HDQT

12. TTr QC HD BKS

12.1 Du thao QC hoat dong BKS

Du thao BB DHDCD 2021

Du thao NQ DHDCD 2021