Công trình đường dây
2020-03-05

Công trình đường dây

STT DỰ ÁN HÌNH ẢNH
01

Lưới điện 220kV đấu nối nhà máy điện phân nhôm Đắk Nông (Đăk Nông)

Xây dựng mới 3 tuyến ĐZ 220kV mạch kép có tổng chiều dài 12,74km

Chủ đầu tư: Tổng Công ty truyền tải điện Quốc Gia – Ban QLDA các công trình điện Miền trung

Đã hoàn thành      /2017

02

 

 

03

04
05