ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ DÂN CHỦ VÀ ĐỒNG THUẬN CAO
2024-05-24

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ DÂN CHỦ VÀ ĐỒNG THUẬN CAO

Ngày 23/05/2024, Công ty cổ phần EVN Quốc tế (EVNI) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với sự có mặt của các cổ đông  pháp nhân, thể nhân, tương ứng 28.594.614 cổ phần, chiếm tỷ lệ tương đương 78%  có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đây là sự kiện quan trọng hàng năm của Công ty, Đại hội tạo điều kiện cho cổ đông thảo luận, quyết định một số nội dung hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

 Về phía khách mời dự dự Đại hội có ông Nguyễn Mạnh Huấn, Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Phát điện và đại diện các Ban thuộc Tổng Công ty phát điện 1.

Đại hội đã xem xét các nội dung báo cáo, tờ trình tại đại hội và tiến hành thảo luận, Đoàn Chủ tọa đã tiếp thu các ý kiến đóng góp, trả lời các câu hỏi và thắc mắc của cổ đông, đạt được sự đồng thuận cao.

Thay mặt ban điều hành Ông Lê Vũ Ninh, Tổng Giám đốc Công ty đã báo cáo tóm tắt về kết quả hoạt động SXKD năm 2023, kế hoạch năm 2024.

Trong năm 2023, dưới sự năng động của Ban lãnh đạo Công ty nắm bắt kịp thời các cơ hội thực hiện dịch vụ Tư vấn giám sát cộng với sự đoàn kết, nỗ lự cố gắng của tập thể, Công ty đã đảm bảo mức tăng trưởng về quy mô, doanh thu, lợi nhuận. Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023.

 Ảnh: Ông Lê Vũ Ninh, Tổng Giám đốc Công ty báo cáo tại Đại hội

Năm 2023 cũng không ít khó khăn thách thức như: (i) Tỷ lệ sở hữu vốn của EVNI tại HLSS2 thấp (10%) nên Người đại diêṇ không chủ đôṇg được trong việc quyết định tỷ lệ và thời gian phân phối cổ tức; (ii) Sự cạnh tranh của các đơn vị cùng lĩnh vực tư vấn giám sát ngày càng lớn (số lượng dự án ngày càng giảm nhưng số lượng nhà thầu tham gia tăng) và ảnh hưởng từ việc đấu thầu cạnh tranh, (iii) Doanh thu dịch vụ Tư vấn đối với lĩnh vực NLTT (điện gió và điện mặt trời) giảm mạnh từ năm 2022 do chưa có cơ chế, chính sách phát triển nguồn nên các Chủ đầu tư chưa triển khai các dự án đầu tư mới, (iv) Các dự án truyền tải điện trong ngành điện, chủ đầu tư/ban quản lý dự án thực hiện chủ trương tự thực hiện, không lựa chọn nhà thầu TVGS đối với các CT Trạm biến áp…đã ảnh hưởng toàn diện và sâu sắc đến hoạt động của Công ty cổ phần EVN Quốc tế, cũng như đời sống của CBCNV.

Tuy vậy, nhưng Ban Lãnh Đạo Công ty chủ động điều chỉnh kế hoạch, gấp rút triển khai số hóa, tăng cường sử dụng các kênh công nghệ thông tin để trao đổi, làm việc, yêu cầu CBNV thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, giảm thiểu thời gian, chi phí đi lại. Công ty đã khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2023 do Đại hội đồng cổ đông giao.

Với tinh thần thảo luận, trao đổi dân chủ, tại Đại hội đã có sự tương tác tích cực giữa Ban lãnh đạo Công ty và cổ đông. Sau khi thảo luận thống nhất, đại hội tiến hành biểu quyết để đảm bảo tính minh bạch, công bằng trong các quyết định hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các nội dung chương trình đại hội đã được cổ đông biểu quyết thông qua.

Ảnh: Cổ đông biểu quyết tại Đại hội

Với sự đồng thuận và nhất trí cao từ các cổ đông, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Thay mặt Công ty, Ông Trương Quang Minh cảm ơn những đóng góp của các cổ đông, sự đoàn kết của tập thể EVNI tạo nên nền tảng sức mạnh để phát triển bền vững, thích ứng linh hoạt trong mọi hoàn cảnh. EVNI cam kết đồng lòng hoàn thành các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông giao, đảm bảo lợi ích của cổ đông.

Bùi Thị Tuyết – Phòng Tổng hợp.