Chủ tịch HĐQT thôi kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc
2020-09-10

Chủ tịch HĐQT thôi kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc

QĐ thoi kiem nhiem TGD_signed