Tài liệu ĐHĐCĐ 2024
2024-04-24

Tài liệu ĐHĐCĐ 2024

1. BC HĐQT nam 2023 – KH 2024

2. BC HĐSXKD 2023 – KH 2024

3. Bao cao kiem toan nam 2023

5. TTr danh sach kiem toan nam 2024 – EVNI

6. TTr Thu lao HĐQT-BKS nam 2023-2024

7. TTr PA phan phoi LN nam 2023- 16.4.2024

8. TTr phe duyet KH nam 2024

a2. Chuong trinh hop_0001

a3. Giay uy quyen_0001

a4. Giay dang ky hop_0001

a5. Du thao BB DHDCD 2024

a6. Du thao NQ DHDCD 2024

a7. TT QC to chuc va The le bieu quyet DHDCD EVNI 2024