CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
2023-06-23

CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Ngày 22/06/2023, Công ty cổ phần EVN Quốc tế (EVNI) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Về dự đại hội có sự hiện diện của 25 cổ đông và đại diện theo ủy quyền cho 31.689.144  cổ phần, chiếm tỷ lệ  86,40%  tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

 Về phía khách mời tham dự Đại hội có ông Phạm Viết Hùng, Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Phát điện 1 và đại diện các Ban thuộc Tổng Công ty phát điện 1.

Ảnh: toàn cảnh Đại hội

Thay mặt ban điều hành ông Lê Vũ Ninh – Tổng Giám đốc trình bày báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023. Qua đó đánh giá năm 2022, mặc dù gặp không ít khó khăn thách thức về lợi nhuận từ công tác Tư vấn giám sát (TVGS)  giảm do sự cạnh tranh của các đơn vị cùng lĩnh vực ngày càng lớn, các dự án Năng lượng tái tạo chưa có cơ chế để thực hiện phần nào ảnh hưởng lớn đến hoạt động SXKD của đơn vị.  Trong điều kiện như trên, Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban lãnh đạo Công ty, cùng toàn thể CBCNV đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp linh hoạt, khắc phục các khó khăn, phát huy những thuận lợi và có nhiều giải pháp sáng tạo, quyết liệt trong quản lý điều hành nên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch năm 2022 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty giao:  Tổng doanh thu 141,42 tỷ đồng đạt 102% kế hoạch; Lợi nhuận sau thuế: 104,164 tỷ đồng đặt 103% kế hoạch. Cổ tức 26% đặt 130% kế hoạch.

Ảnh: Ông Lê Vũ Ninh, TGĐ Công ty trình bày báo cáo

Với dự án thủy điện Hạ sê san 2,  Ông Trương Quang Minh Chủ tịch HĐQT người đại diện phần vốn của EVNI tại công ty TNHH thủy điện Hạ sê san 2 đã báo cáo tóm tắt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022. Đến 31/12/2022, nhà máy phát điện hòa lưới 2,14 tỷ kWh đạt 122% kế hoạch năm 2022 (107% so với năm 2021), đạt vượt 12% sản lượng thiết kế (1.912 triệu kWh); sản lượng điện sản xuất lũy kế đạt 8,53 tỷ kWh. Tổng doanh thu 148,72 triệu USD; Lợi nhuận sau thuế: 76,47 triệu USD. Qua đó năm 2022 EVNI đã nhận cổ tức năm 2021 từ nhà máy với giá trị 5 triệu USD năng tổng giá trị lũy kế EVNI nhận được lên 13,6 triệu USD (Sau thuế) đạt 136% giá trị đầu tư vào dự án.

Ảnh: Ông Trương Quang Minh  báo cáo tóm tắt kết quả SXKD thủy điện Hạ Sê San 2

Đại hội đã xem xét các nội dung báo cáo, tờ trình tại đại hội và các ý kiến thảo luận của Cổ đông tham dự, Đoàn Chủ tịch đã tiếp thu các ý kiến, trả lời các câu hỏi và thắc mắc của cổ đông đầy đủ, rỏ ràng và nhận được sự đồng thuận cao.

Ảnh: Cổ đông tham gia thảo luận tại Đại hội

Kết thúc phần thảo luận, Đại hội đã thông qua toàn bộ các nội dung trình đại hội, gồm: Kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023; Báo cáo tài chính Công ty năm 2022 đã được kiểm toán; Báo cáo của HĐQT về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022; Báo cáo của Ban Kiểm soát về kiểm tra, giám sát hoạt động Công ty năm 2022; Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023 ….với kết quả tỷ lệ biểu quyết tán thành rất cao.

Ảnh: Cổ đông bỏ phiếu bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Tại đại Đại hội đã tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028. Quá trình bầu cử công khai, minh bạch theo quy chế bầu cử, danh sách đề cử đã được đại hội đồng cổ đông thông qua. Qua đó đại hội bầu 05 thanh viên HĐQT; 03 thành viên Ban kiểm soát nhiệt kỳ 2023-2028; Ông Trương Quang Minh được HĐQT bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 và Ông Đỗ Quang Minh được bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

Ảnh: HĐQT và BKS EVNI nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt Đại hội

Ông Phạm Viết Hùng – Thành viên HĐTV Tổng công ty Phát điện 1, đại diện cổ đông Tổng công ty Phát điện 1 chúc mừng Đại hội, chúc mừng Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ được giao và gặt hái được một số thành quả đáng khích lệ. Qua đây Ông đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực vượt qua khó khăn của HĐQT, cán bộ quản lý và tập thể người lao động Công ty, trong nhiệm kỳ tới HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới tiếp tục vững vàng, khắc phục khó khăn, phát huy nỗ lực tìm kiếm việc làm, nâng cao hiệu quả SXKD và ổn định đời sống cho CBNV.

Ảnh: Ông Phạm Viết Hùng – Thành viên HĐTV Tổng công ty Phát điện 1 phát biểu tại Đại hội

ĐHĐCĐ đã thống nhất thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 với tỉ lệ biểu quyết tán thành 100%. Kết quả đạt được của Đại hội đồng cổ đông là nguồn cổ vũ, động viên cho toàn thể CBCNV nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch năm 2023 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ giao, góp phần xây dựng Công ty ngày càng phát triển bền vững vì lợi ích của cổ đông.

Bùi Thị Tuyết – Phòng Tổng hợp.