Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng của Chi bộ Công ty cổ phần EVN Quốc tế năm 2022
2022-11-24

Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng của Chi bộ Công ty cổ phần EVN Quốc tế năm 2022

Ngày 23/11/2022, Chi bộ Công ty cổ phần EVN Quốc tế đã tổ chức hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng của Chi bộ năm 2022. Nội dung và quy trình Hội nghị thực hiện đúng Hướng dẫn số 13-HD/ĐU ngày 15/11/2019 của Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Chi bộ Công ty cổ phần EVN Quốc tế (EVNI) trực thuộc Đảng ủy Tổng Công ty Phát điện 1. Hiện nay Chi bộ có tổng số 11 đảng viên. Tham dự Hội nghị với 9 đảng viên tham gia trực tiếp và 02 đảng viên tham dự qua zoom. Chi bộ vui mừng có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Nam Thắng – Ủy viên BCH Đảng bộ Tổng công ty Phát điện 1.

Sau Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025, Chi ủy đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, phân công nhiệm vụ trong cấp ủy, đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp cho toàn thể CBNV cùng thực hiện và chấp hành tốt, chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, tổ chức đoàn thể tổ chức thực hiện đảm bảo các mục tiêu, nội dung của kế hoạch năm 2022 theo NQ Đại hội đồng cổ đông.

Với việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của Chi bộ EVNI xuất phát từ nhiệm vụ chính trị của Công ty, Chi ủy EVNI đã quán triệt đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị cấp trên giao và chương trình, kế hoạch công tác của Chi bộ, thường xuyên cải tiến nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác, thực hiện tốt kế hoạch hàng năm được ĐHĐCĐ giao.

Hội nghị lắng nghe đồng chí Trương Quang Minh – Bí thư Chi bộ trình bày báo cáo kiểm điểm tập thể Chi bộ, Chi ủy và tự đánh giá xếp loại tập thể Chi bộ, Chi ủy năm 2022; Các báo cáo kiểm điểm của Chi bộ, Chi ủy EVNI được ghi nhận và khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ, cụ thể hoá triển khai có hiệu quả theo nội dung các Nghị quyết đảm bảo lợi ích của Công ty và của các cổ đông nhằm thực hiện nhiệm vụ SXKD với hiệu quả cao nhất. Tập thể Chi ủy chi bộ đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ và áp dụng các quy định làm việc của Chi ủy chi bộ vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn. Quán triệt thực hiện nghiêm các quy định, quy chế nội bộ về định mức, chi tiêu trong Công ty, nghiêm chỉnh thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng. Các ý kiến tham luận, góp ý của các Phòng ban, các đảng viên được đánh giá cao bởi tính thiết thực.

Tại Hội  nghị, Chi ủy và đảng viên lần lượt trình bày kiểm điểm tập thể, cá nhân và nhận được góp ý chi tiết, thực tế. Lãnh đạo và đảng viên tập trung thảo luận những tồn tại, hạn chế của các cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng thời  gợi ý, hướng dẫn các giải pháp, biện pháp khắc phục trong thời gian tới.

Đồng chí Trương Quang Minh – Bí thư chi bộ tổng kết đánh giá lại toàn bộ quá trình hoạt động của Chi bộ trong năm 2022, phát biểu góp ý của các Đảng viên dự họp về từng tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại. Các đảng viên tiến hành đánh giá xếp loại với hình thức bỏ phiếu kín và được hội nghị thông nhất thông qua với kết quả:

  • Đảng viên Hoàn thành suất sắc nhiệm vụ: 02/11.
  • Đảng viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 09/11.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Nam Thắng – UV BCH Đảng bộ Tổng công ty Phát điện 1, ghi nhận và đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể chi bộ, chi ủy và các cán bộ lãnh đạo, quản lý đã tổ chức thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty. Thống nhất các báo cáo kiểm điểm và đánh giá xếp loại của tập thể Chi bộ, Chi ủy và các cán bộ lãnh đạo, quản lý và đảng viên. Đồng thời, yêu câu tập thể Chi bộ, Chi ủy tiếp tục lãnh đạo phát huy những thế mạnh và thành quả đạt được để vươn xa hơn nữa.

Năm 2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Tổng công ty Phát điện 1, Chi bộ EVNI đã đoàn kết thống nhất và quyết tâm cao, khắc phục mọi khó khăn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Theo Bùi Thị Tuyết – Chuyên viên phòng Tổng hợp.