ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
2021-06-25

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Ngày 23/6/2021, Công ty cổ phần  Quốc tế tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, Đại hội diễn ra đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo của Bộ y tế. Tham dự  Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần EVN Quốc với 19 cổ đông được ủy quyền dự họp đại diện cho 30.561.479 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 83,33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã xem xét các nội dung báo cáo, tờ trình tại đại hội, các ý kiến góp ý và kết quả biểu quyết được thông qua với tỷ lệ trên 98% của các nội dung: Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết  quả  điều hànhh, sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch năm 2021; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020; báo cáo của Ban kiểm soát, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021; Thông qua phân phối lợi nhuận với tỷ lệ cổ tức 10%, các mức tiền lương, thù lao của HĐQT , BKS. Thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ và các quy chế nội bộ về hoạt động của HĐQT; BKS phù hợp với luật doanh nghiệp năm 2020.

Tại đại hội, ông Lê Vũ Ninh – Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2021 của Công ty.  Mặc dù trong bối cảnh chịu tác động bởi đại dịch Covid-19, thiên tai lũ lụt làm ảnh hưởng đến dịch vụ Tư vấn; tình hình SXKD của Công ty gặp nhiều khó khăn, nhưng Công ty đã thực hiện hoàn thành đạt vượt hầu hết các chỉ tiêu về SXKD đã được Đại hội đồng cổ đông giao,

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2020 được thông qua tại Đại hội đã khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của HĐQT năm 2020, theo đó HĐQT chấp hành tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; đã chủ động, tích cực theo sát và chỉ đạo bộ máy Công ty hoạt động có hiệu quả, nội bộ đoàn kết tốt, cụ thể hoá triển khai có hiệu quả theo nội dung các nghị quyết đảm bảo lợi ích của Công ty và của các cổ đông nhằm thực hiện nhiệm vụ SXKD với hiệu quả cao nhất.   

Với dự án thủy điện Hạ sê san 2,  Ông Trương Quang Minh Chủ tịch HĐQT người đại diện phần vốn của EVNI tại công ty TNHH thủy điện Hạ sê san 2 đã báo cáo tóm tắt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 của công ty và kế hoạch năm 2021, năm 2020 dự án đã vận hành an toàn với sản lượng điện phát ra 1,696 tỷ KWh (đạt 96,93% kế hoạch) hòa lưới điện Campuchia mang đến lợi nhuận 57 triệu USD. Dự kiến Đại hội đông cổ đông của Công ty sẽ triển khai cuối tháng 6/2021.

Năm 2021, Công ty cổ phần EVN Quốc tế vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là quản lý phần vốn đã góp vào dự án thủy điện Hạ Sê San 2, làm việc với các đối tác về việc chuyển giao hoặc tham gia góp vốn đầu tư đối với các dự án thủy điện Công ty đã triển khai nghiên cứu tại Campuchia và Lào; thực hiện công tác Tư vấn giám sát đảm bảo công ăn việc làm, thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Người lao động; Hoạt đông của Công ty minh bạch vì lợi ích của các cổ đông và Công ty. Đại hội kết thúc với sự nhất trí cao của các cổ đông, thông qua biên bản và Nghị quyết của đại hội.

Mai Hương – TP Tổng hợp EVNI